Gwobr Hunanwerthuso a Chydnabyddiaeth

Mae Gwobr Hunanwerthuso a Chydnabyddiaeth 2017 (GHC) yn ffordd o helpu prosiectau i adolygu a gwerthuso eu darpariaeth ynghylch sut maent yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'n gyfle am fyfyrio gonest, mae’n cydnabod cyflawniadau ac yn dangos gallu'r prosiect i adolygu a hunanasesu.

Bydd y broses GHC yn rhoi cyfle i brosiectau asesu eu prosiect fel bo angen, fodd bynnag, mae unwaith bob 2 flynedd yn cael ei ystyried yn briodol. Gall pob sefydliad, o gylch chwarae bach i wasanaeth statudol, gwblhau'r broses GHC. 

Bydd y broses GHC yn caniatáu i brosiectau nodi anghenion a meysydd gwella a llywio cynllun gweithredu ar gyfer y cyfnod i ddod os oes angen. Ar ôl cyflwyno ffurflenni gwerthuso ac mae'r prosiect yn hapus gyda'r canlyniad, bydd y ffurflen yn cael ei safoni gan y grŵp 0-25. Yna bydd y prosiect yn cael tystysgrif yn dystiolaeth ei fod wedi cyrraedd safon uchel drwy hunanwerthusiad a myfyrio.

Gellir cynnal ymweliadau gan gyfranogwyr rhiant (o'r Fforwm Rhiant) i gefnogi cyflwyno'r ffurflen GHC.

Mae'r ffurflen GHC yn caniatáu i'r prosiect drafod sut y caiff anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd eu diwallu, a nodi sut mae'ch darpariaeth yn ymgorffori Egwyddorion Teuluoedd yn Gyntaf. Mae cwblhau'r ffurflen GHC yn caniatáu i'r gwasanaethau cymorth ieuenctid (11-25) ddangos sut y maent yn bodloni anghenion addysgol, gan gefnogi unrhyw arolygiad, y gellir ei wneud ynglŷn â'r Fframwaith Arolygu Cyffredin.

Yn ogystal â hyn, mae'r broses hunan werthuso hefyd yn dangos sut mae prosiectau'n cyfrannu at Gynllun Llesiant y dyfodol, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 .

Rydym yn sylweddoli bod angen i brosiectau asesu beth sy'n gweithio'n orau iddyn nhw a gwneud newidiadau i alluogi gwelliant lle bo angen. Ar yr un pryd, rydym yn deall bod angen gwerthfawrogi a chydnabod prosiectau am y gwaith pwysig y maent eisoes yn ei wneud.

Bydd Tîm Cefnogi Canolog Teuluoedd yn Gyntaf yn gofyn i brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf gwblhau'r GHC. Bydd y GHC yn cefnogi pob sefydliad i ddeall y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu a phrocio meysydd i'w gwella, ac fel canlyniad gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae hefyd yn caniatáu i'r grŵp 0-25 gael gwir ddealltwriaeth o'r sefydliad a'r gefnogaeth maent yn ei ddarparu.

Bydd y Tîm Cymorth Canolog yn darparu dogfennau ynghyd ag unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen.

Enillwyr diweddar GHC:

  • Prosiect Parch gan Ieuenctid – Ebrill 2017
  • Rhwydwaith Rhieni – Ebrill 2017

Rhagor o wybodaeth

Mae gan Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili dudalen Facebook. Rydym yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd am ein holl brosiectau ac unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill yr ydym yn eu cynnall neu yn eu mynychu. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni drwy neges Facebook.

www.facebook.com/caerphillyfamiliesfirst

Mae mwy o wybodaeth am Teuluoedd yn Gyntaf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni