Household asbestos

Y ffordd fwyaf diogel o waredu asbestos o’ch cartref yw drwy logi contractwr arbenigol. Ond, oherwydd y gost neu’r gwaith, mae’n bosibl y byddwn yn dewis ei wneud eich hun.

I gael cyngor ar drin gwastraff asbestos, cysylltwch â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch neu Cyfoeth Naturiol Cymru.

Lle i waredu asbestos

Gallwch waredu hyd at chwe bag o asbestos cartref yn un o’r safleoedd canlynol AM DDIM:

  • Stâd Ddiwydiannol Bowen, Aberbargod
  • Stâd Ddiwydiannol Penallta
  • Gorsaf Drosglwyddo’r Lleuad Lawn, Crosskeys

Sicrhewch fod yr asbestos wedi’i lapio mewn dau fag a’ch bod yn rhoi gwybod i oruchwylydd y safle fod asbestos yn y bagiau. Bydd yn dangos i chi ym mha gynhwysydd y dylech eu rhoi.

Mae newidiadau wedi'u cyflwyno i faniau bach a threlars bach i waredu gwastraff cartref yn unrhyw un o’n safleoedd dinesig. 

Gwasanaeth casglu

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu asbestos o eiddo domestig yn y fwrdeistref sirol. 

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys y casgliad, selio’r dalenni, a chludo’r asbestos i sgip storio wedi’i selio i’w waredu mewn swmp mewn safle tirlenwi trwyddedig i wastraff peryglus.

I drefnu casgliad cysylltwch â ni

Cyn i ni gasglu’r asbestos, byddwn yn trefnu i swyddog ymweld â chi, arolygu’r deunydd a rhoi dyfynbris i chi. Os ydych yn fodlon ar y dyfynbris, byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i dalu ac i drefnu’r casgliad.

Gallwch dalu yn unrhyw un o’n swyddfeydd sy'n derbyn arian parod sydd ledled y fwrdeistref sirol. Os ydych am dalu drwy gerdyn credyd, codir ffi o 2% arnoch yn ogystal â’r taliad.

Y nod yw casglu’r asbestos ymhen 10 diwrnod gwaith o gael y taliad.

Cofiwch:

  • Bydd yn rhaid i chi adael yr asbestos y tu allan i’ch eiddo. Ni fyddwn yn dod i’ch eiddo i’w nôl. Wrth ofyn am y casgliad, cewch wybod y lle mwyaf addas i adael yr asbestos yn dibynnu ar y math o eiddo sydd gennych.
  • Ni allwn roi ad-daliad i chi os byddwch yn canslo casgliad heblaw os byddwch yn gwneud hynny o leiaf 48 awr cyn y casgliad a drefnwyd.
  • Nid oes consesiynau nac eithriadau ar gael.
Cysylltwch â ni