Y Partneriaid

Caerphilly County Borough Council logoMae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cwmpasu tua 28,000 hectar sy'n cynnwys cymunedau Rhymni, Markham, Hollybush, Caerffili, Machen, Rhisga, Nelson, Crumlin a Hafodyrynys. Mae ardal yr awdurdod i'r gogledd o Gaerdydd, a dyma'r bedwerydd awdurdod unedol fwyaf yng Nghymru. Ceir cysylltiadau trafnidiaeth da, gyda thraffordd yr M4 o fewn cyrraedd hawdd i'r de, Ffordd Blaenau'r Cymoedd i'r gogledd, a cheir cysylltiadau rheilffordd i Gaerdydd o Rymni, Caerffili a Rhisga. Y boblogaeth ar hyn o bryd yw 178,806 gyda 74,479 eiddo.

www.caerffili.gov.uk

 

Cardiff County Council logoMae Caerdydd yn brifddinas hanesyddol fywiog sy'n cael ei moderneiddio'n sylweddol ar hyn o bryd. Mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog gyda thraffordd yr M4 yn mynd drwy ardal yr awdurdod, a chysylltiadau rheilffordd i dde-orllewin Cymru, y cymoedd, canolbarth Cymru a de-orllewin Lloegr. Y boblogaeth yw 346,090 gyda 142,600 o aelwydydd.

www.caerdydd.gov.uk

 

Monmouthshire County Council logoCyngor Sir Fynwy yw'r awdurdod partner mwyaf o ran arwynebedd, gan gwmpasu arwynebedd o 88,000 hectar, ond y lleiaf o ran maint y boblogaeth, gyda phoblogaeth o 91,300. Mae'r 38,233 o aelwydydd wedi eu gwasgaru drwy ardal sy'n wledig yn bennaf, gyda chanolfannau poblogaeth allweddol yn nhrefi marchnad y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. Mae'r awdurdod yn cynnwys Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ffin ogleddol y Sir. O ganlyniad mae'r economi yn rhannol ddibynnol ar dwristiaeth, ac mae 10% o'r bobl sydd mewn cyflogaeth yn yr ardal yn gweithio yn y sector hwnnw.

www.sirfynwy.gov.uk

 

Did you know?

 • The decomposition of waste in the absence of air, gives off methane. As a molecule, methane is 23 times more potent as a green house gas than carbon dioxide.
 • In the UK approximately 2.4 million tonnes of methane is release each year. Emissions from municipal solid waste landfill sites account for 27% of the national total.
 • Methane is recovered from landfill operations, but the collection rate at best is only 10%. This has to be compared to residual waste treatment plants where the collection rates are between 40-60%.

Landfill has historically been the chosen method to deal with waste. This cannot continue and a solution has to be found.

 • A third of all the food we buy ends up being thrown away.
 • In Wales we throw away 330 000 tonnes of food waste each year.
 • Organic waste, such as fruit, vegetables and tea bags make up to 38% of the contents of the average dustbin.
 • An estimated 6.7 million tonnes of household food waste is produced each year in the UK, most of which could be eaten.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd are committed to divert as much food waste as possible for composting and plans are underway to implement new schemes.

 • Every year in the UK, we throw away 28 million tonnes of rubbish from households. This weighs the same as three and a half million double decker buses.
 • Every day 80 million food and drink cans end up in landfill.
 • In the UK, we fill about 300 million square metres of land with rubbish each year.
 • We produce 20 times more plastic in the UK than we did 50 years ago.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd is committed to recycling and composting as much waste as practically possible. Residents have a duty to reduce and reuse as much waste as possible so that we can all improve the environment. Waste is everyone's problem.

Wyddech chi?

 • Mae gwastraff sy'n dadelfennu heb aer yn cynhyrchu methan. Fel moleciwl, mae methan yn gallu cynhyrchu 23 gwaith yn fwy o nwyon ty gwydr nag yw carbon deuocsid.
 • Yn y DU, rhyddheir oddeutu 2.4 miliwn o dunelli o fethan bob blwyddyn. Mae allyriadau o wastraff dinesig solid mewn safleoedd tirlenwi yn 27% o'r cyfanswm cenedlaethol.
 • Cesglir methan o weithredoedd tirlenwi, ond 10% ar y mwyaf yw'r gyfradd gasglu. Rhaid cymharu hwn gwaith trin gwastraff gweddilliol lle mae'r cyfraddau casglu'n llawer uwch (gweler y tudalen dewisiadau).

Tirlenwi yw'r modd traddodiadol o ddelio gwastraff. Ni all hyn barhau ac mae'n rhaid cael hyd i ateb arall.

 • Mae un rhain o dair o'r bwyd a brynwn yn cael ei daflu yn y pen draw.
 • Yng Nghymru, rydym yn taflu 330,000 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddyn.
 • Gwastraff organig, megis ffrwythau, llysiau a bagiau te, yw hyd at 38% o gynnwys bin arferol.
 • Cynhyrchir oddeutu 6.7 miliwn o dunelli o wastraff bwyd cartref yn flynyddol yn y DU, a gellir bod wedi bwyta'r rhan fwyaf ohono.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Broject Gwyrdd wedi ymrwymo at ddargyfeirio cymaint o wastraff bwyd phosibl i gael ei gompostio. Mae cyllid wedi'i glustnodi gan Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer pob awdurdod.

 • Rydym yn taflu 28 miliwn o dunelli o sbwriel o gartrefi bob blwyddyn yn y DU. Mae hyn yn pwyso'r un faint thua tair miliwn a hanner o fysus deulawr.
 • Mae 80 miliwn o dunelli o ganiau bwyd a diod yn mynd i safleoedd tirlenwi bob dydd.
 • Yn y DU rydym yn llenwi tua 300 miliwn o fetrau sgwr o dir gyda sbwriel bob blwyddyn.
 • Rydym yn cynhyrchu 20 gwaith mwy o blastig yn y DU nag oeddem yn ei wneud hanner canrif yn l.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Project Gwyrdd wedi ymrwymo at ailgylchu a chompostio gymaint o wastraff ag sy'n bosibl. Mae dyletswydd ar breswylwyr i leihau ac ailddefnyddio gymaint o wastraff phosibl er mwyn i ni gyd wella'r amgylchedd. Mae gwastraff yn broblem i bawb.

Manylion Cyswllt

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Ffn: (029) 2071 7523
E-bost: GwybodaethProsiectGwyrdd@caerdydd.gov.uk

Do you want to contact us?

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Tel: (029) 2071 7523
E-mail: InfoProsiectGwyrdd@cardiff.gov.uk

Newport County Council logoMae gan Gyngor Dinas Casnewydd boblogaeth amlddiwylliannol o 145,000 sy'n byw mewn tua 63,000 eiddo. Mae gan yr awdurdod dreftadaeth ddiwydiannol gref, ac mae'r sectorau electroneg ac ariannol yn ehangu yn yr ardal. Gan gwmpasu tua 19,000 hectar, mae gan y ddinas gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i dde Cymru, cysylltiadau rheilffordd i Dde Orllewin Lloegr a thraffordd yr M4.

www.newport.gov.uk

 

Vale of Glamorgan County CouncilCyngor Bro Morgannwg yw awdurdod lleol mwyaf deheuol Cymru. Cefn gwlad bryniog yw'r ardal yn bennaf, gan gwmpasu 33,000 hectar a chyda 53 cilomedr o arfordir, gyda 19 cilomedr o'r arfordir hwnnw yn Arfordir Treftadaeth. Mae'r boblogaeth tua 126,600 gyda 55,644 eiddo. Prif drefi'r ardal yw'r Barri, sef un o drefi mwyaf Cymru a chyrchfan gln mr poblogaidd, tref farchnad y Bont-faen, a threfi arfordirol Penarth a Llanilltud Fawr. Mae gan y Fro gysylltiadau ffordd a rheilffordd ardderchog, gyda thraffordd yr M4 i'r gogledd, ac mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn yr ardal.

www.bromorgannwg.gov.uk

 

Gan eu bod yn Awdurdodau Unedol, mae partneriaid Prosiect Gwyrdd yn gyfrifol am gasglu, gwahanu a gwaredu gwastraff y cartref. Mae gan y partneriaid gontractau 'r sector preifat hefyd. 'Gwastraff trefol' yw'r enw ar y gwastraff y mae pob awdurdod yn ymdrin ag ef.

Ynglyn 'r Project