Joint Committee

The Joint Committee is made up of two Cabinet or Executive Members from each authority. Their role under the first Joint Working Agreement (JWA1) was the decision making body for the procurement process. Following Full Council approval of the recommendation of Viridor as the Preferred Bidder and the approval of the Joint working Agreement 2 (JWA2), the Joint Committee will now take up their role through the transitional stage of the project until the contract begins on April 1st 2016.

Joint Committee meetings are public meetings and the public are welcome to attend. Public involvement will operate under the Committees’ agreed rules of engagement to ensure that commercial information is secure at all times.

 

 

Meetings of the Members Prosiect Gwyrdd Joint Committee

Use the following links to access agendas and minutes relating to meetings of the Member Prosiect Gwyrdd Joint Committee. Reports discussed under Part 1 of the Agenda (ie. Non-confidential matters) can be accessed via links in these documents.

If you do not see the date of the meeting you require below, please contact a member of Democratic and Member Services on (01633) 656656 for further information.

Meeting Dates    
14 June 2022
Update Report
Agenda  
2 December 2021
Agenda  
18 May 2021
Agenda Minutes
1 December 2020
Update Report
2020/21 Month 7 Monitoring Position and Projected Outturn and 2021/22 Budget
Agenda Minutes
19 May 2020, 11:00am
Agenda Minutes
26 November 2019, 10:30am - Newport
Agenda Minutes
25 June 2019, 10:00am - Monmouthshire
Agenda  
20 November 2018, 10:00am - Cardiff
Update Report
2018/19 Month 7 Monitoring Position and Projected Outturn and 2019/20 Budget
Agenda  
12 June 2018, 10.00am - Caerphilly Agenda Minutes
7 December 2017, 12:30pm - Vale of Glamorgan Agenda Minutes
26 June 2017, 6:15pm - Cardiff Agenda Minutes
8 December 2016, 11.00am - Newport
Update Report
2016/17 Month 7 Monitoring Position and Projected Outturn and 2017/18 Budget
Agenda  
21 June 2016, 10.30am - Monmouthshire
Annual Return for the year ended 31 March 2016
Prosiect Gwyrdd Annual Financial Return (2015/16)
Prosiect Gwyrdd Update Report for Joint Committee
Agenda  
24 November 2015, 11.00am - Monmouthshire Agenda Minutes
22 June 2015, 12.45pm - Cardiff Agenda  
25 November 2014, 11.00am - Cardiff Agenda Minutes
24 September 2014, 10.00am - Cardiff Agenda Minutes
29 November 2013, 10.00am - Monmouthshire Agenda Minutes

Did you know?

 • The decomposition of waste in the absence of air, gives off methane. As a molecule, methane is 23 times more potent as a green house gas than carbon dioxide.
 • In the UK approximately 2.4 million tonnes of methane is release each year. Emissions from municipal solid waste landfill sites account for 27% of the national total.
 • Methane is recovered from landfill operations, but the collection rate at best is only 10%. This has to be compared to residual waste treatment plants where the collection rates are between 40-60%.

Landfill has historically been the chosen method to deal with waste. This cannot continue and a solution has to be found.

 • A third of all the food we buy ends up being thrown away.
 • In Wales we throw away 330 000 tonnes of food waste each year.
 • Organic waste, such as fruit, vegetables and tea bags make up to 38% of the contents of the average dustbin.
 • An estimated 6.7 million tonnes of household food waste is produced each year in the UK, most of which could be eaten.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd are committed to divert as much food waste as possible for composting and plans are underway to implement new schemes.

 • Every year in the UK, we throw away 28 million tonnes of rubbish from households. This weighs the same as three and a half million double decker buses.
 • Every day 80 million food and drink cans end up in landfill.
 • In the UK, we fill about 300 million square metres of land with rubbish each year.
 • We produce 20 times more plastic in the UK than we did 50 years ago.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd is committed to recycling and composting as much waste as practically possible. Residents have a duty to reduce and reuse as much waste as possible so that we can all improve the environment. Waste is everyone's problem.

Wyddech chi?

 • Mae gwastraff sy'n dadelfennu heb aer yn cynhyrchu methan. Fel moleciwl, mae methan yn gallu cynhyrchu 23 gwaith yn fwy o nwyon ty gwydr nag yw carbon deuocsid.
 • Yn y DU, rhyddheir oddeutu 2.4 miliwn o dunelli o fethan bob blwyddyn. Mae allyriadau o wastraff dinesig solid mewn safleoedd tirlenwi yn 27% o'r cyfanswm cenedlaethol.
 • Cesglir methan o weithredoedd tirlenwi, ond 10% ar y mwyaf yw'r gyfradd gasglu. Rhaid cymharu hwn gwaith trin gwastraff gweddilliol lle mae'r cyfraddau casglu'n llawer uwch (gweler y tudalen dewisiadau).

Tirlenwi yw'r modd traddodiadol o ddelio gwastraff. Ni all hyn barhau ac mae'n rhaid cael hyd i ateb arall.

 • Mae un rhain o dair o'r bwyd a brynwn yn cael ei daflu yn y pen draw.
 • Yng Nghymru, rydym yn taflu 330,000 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddyn.
 • Gwastraff organig, megis ffrwythau, llysiau a bagiau te, yw hyd at 38% o gynnwys bin arferol.
 • Cynhyrchir oddeutu 6.7 miliwn o dunelli o wastraff bwyd cartref yn flynyddol yn y DU, a gellir bod wedi bwyta'r rhan fwyaf ohono.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Broject Gwyrdd wedi ymrwymo at ddargyfeirio cymaint o wastraff bwyd phosibl i gael ei gompostio. Mae cyllid wedi'i glustnodi gan Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer pob awdurdod.

 • Rydym yn taflu 28 miliwn o dunelli o sbwriel o gartrefi bob blwyddyn yn y DU. Mae hyn yn pwyso'r un faint thua tair miliwn a hanner o fysus deulawr.
 • Mae 80 miliwn o dunelli o ganiau bwyd a diod yn mynd i safleoedd tirlenwi bob dydd.
 • Yn y DU rydym yn llenwi tua 300 miliwn o fetrau sgwr o dir gyda sbwriel bob blwyddyn.
 • Rydym yn cynhyrchu 20 gwaith mwy o blastig yn y DU nag oeddem yn ei wneud hanner canrif yn l.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Project Gwyrdd wedi ymrwymo at ailgylchu a chompostio gymaint o wastraff ag sy'n bosibl. Mae dyletswydd ar breswylwyr i leihau ac ailddefnyddio gymaint o wastraff phosibl er mwyn i ni gyd wella'r amgylchedd. Mae gwastraff yn broblem i bawb.

Manylion Cyswllt

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Ffn: (029) 2071 7523
E-bost: GwybodaethProsiectGwyrdd@caerdydd.gov.uk

Do you want to contact us?

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Tel: (029) 2071 7523
E-mail: InfoProsiectGwyrdd@cardiff.gov.uk